Informe Tècnic de la Taula sobre el grau d'implementació del Pacte DASIG

Document que presenta per eixos el grau d'implementació de les accions del Pacte per a la Diversitat Afectiva, Sexual i d'Identitat de Gènere (DASIG) aprovat el 18 de novembre de 2014. A l'informe es detallen les accions dutes a termes durant el 2015 i s'actualitza breument la informació a data 23 de juny de 2016.

Hi ha una fitxa per acció i cada fitxa conté la descripció de les actuacions previstes amb objectius, continguts, mitjans necessaris, agents implicats i indicadors sobre l'assoliment dels objectius, així com altres mesures d'avaluació que es considerin. De les accions liderades per altres entitats, institucions o sindicats o per l'Ajuntament en col·laboració amb altres agents, l'informe s'ha redactat de manera consensuada.

Informes valoratius: 

Resum dels informes valoratius: