Informe Tècnic de la Taula sobre el grau d'implementació del Pacte DASIG

Els informes tècnics de la Taula són documents que presenten el grau d'implementació de les accions del Pacte per a la Diversitat Afectiva, Sexual i d'Identitat de Gènere (DASIG) aprovat el 18 de novembre de 2014. Cada informe detalla les accions per eixos dutes a terme, anualment, des de l'any 2015 fins l'any 2019 per explicar el desplegament del Pacte DASIG en la seva totalitat.

Hi ha una fitxa per acció i cada fitxa conté la descripció de les actuacions previstes amb objectius, continguts, mitjans necessaris, agents implicats i indicadors sobre l'assoliment dels objectius, així com altres mesures d'avaluació que es considerin. De les accions liderades per altres entitats, institucions o sindicats o per l'Ajuntament en col·laboració amb altres agents, l'informe s'ha redactat de manera consensuada.

A més, també s'elabora un informe valoratiu, que resumeix i analitza les accions més rellevants de l'any, a criteri del Servei LGTBIQ+,  i apunta línies de millora de cara al futur.

Informes anuals: 

Informes valoratius de l'implementació: