Els Serveis d'Urbanisme de l'Ajuntament apliquen tècniques i criteris bàsics per a ordenar, transformar i conservar el sòl -i també el subsòl i el vol-, mitjançant la seva urbanització i edificació controlades, i per a rehabilitar i regular l'ús de les obres, els edificis i les instal·lacions; organitzant l'espai urbà a partir del bastiment d'una normativa dissenyada i tutelant i fiscalitzant els processos de transformació evitant-ne l'ús abusiu i inadequat del sòl.

Entre d'altres, s'encarreguen de:

 • Protegir i restaurar, si escau,  la legalitat urbanística.
 • Atorgar les llicències urbanístiques i vetllar pel seu compliment.
 • Millorar infraestructures i serveis als polígons d'activitat econòmica i sol industrial.
 • Formar i gestionar el patrimoni públic de sòl amb finalitats urbanístiques.
 • Estimular la creació de nou sòl per a la implantació d'activitats productives i vetllar per a que les activitats que es vulguin implantar a la nostra ciutat o aquelles que necessitin créixer ho puguin fer. Fomentar una ciutat amb barreja d'usos i tramitar les modificacions normatives de regulació dels usos productius i comercials en adaptació al nou context legal.
 • Mantenir i garantir la capacitat de disposició de sòl per a dotacions i equipaments.
 • Proposar els dissenys o models urbanístics que s'implementaran en el territori i desenvolupar els instruments de planejament necessaris per posar-los en pràctica.
 • Fer propostes de regulació normativa en relació als diferents usos i activitats.
 • Promoure un desenvolupament urbanístic sostenible que garanteixi un equilibri entre la necessitat d'urbanitzar el territori i la preservació dels recursos naturals i dels valors paisatgístics, arqueològics, històrics i culturals.
 • Impulsar la definició de millores urbanístiques, de mobilitat i seguretat dels eixos comercials consolidats i el nou pols d'activitat comercial.
 • Consolidar les ciutats de l'Arc Metropolità de Barcelona en el context de xarxes de ciutats de la Regió Metropolitana. Contribuir al desenvolupament del model establert al Pla Territorial metropolità de Barcelona.
 • Desenvolupar el model de ciutat impulsat pel POUM dins l'urbanisme cívic, sostenible, transparent, participatiu i amb perspectiva de gènere. Creació de taules específiques de disseny de l'espai públic incorporant la perspectiva de gènere i edat.

L'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC) es troba ubicada al segon pis de l'edifici situat al carrer Pantà, 20.

Podeu contactar amb el Servei d'Urbanisme i formalitzar les peticions i consultes per aquestes vies:

 • Telèfons: : 010 (informació municipal) i 93 739 70 00
 • Cita prèvia : Seu electrònica  o mitjançant la aplicació " Sense Esperes"